Ministrul de Interne, Marcel Vela, a dat o veste așteptată de foarte mulți tineri, care își doresc să devină polițiști fără să facă academia. Se fac angajari in politie din sursa externă, însă structura în care se fac, poate că… nu este dorită de toată lumea.

Vorbim de angajări în Poliția pentru Protecția Animalelor, structură proaspăt înființată de Marcel Vela.

CITEȘTE ȘI: Conditii de calatorie in Austria! Tot ce trebuie sa stii despre regulile de intrare si carantina

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, sunt scoase la concurs 264 de posturi prin încadrare directă, din sursă externă. Partea bună este că nu mai trebuie să stați la cozi atunci când doriți să vă înscrieți, așa cum era în trecut, ci vă puteți înscrie online. Se fac angajari in politie atât în structurile centrale, cât și în cele teritoriale pentru Protecția Animalelor.

Dintre cele 264 de posturi, 49 sunt de ofițer de poliție, 86 de posturi sunt de ofițer cu specializarea medic veterinar, iar restul de 129 de posturi sunt de agent de poliție.

Termenul limită de înscriere este 28 decembrie 2020.

Condiții de participare pentru angajare in Poliția pentru Protecția Animalelor, din sursă externă

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, după cum urmează:

 • Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii/domenii de știință, artă şi cultură/profile/specializări/specialități:

Zootehnie;
Psihologie;
Drept/științe juridice;
Științe economice/economic (toate specializările);
Calculatoare/informatică/informatică aplicată.
sau

 • Studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre următoarele domenii fundamentale de știință, artă şi cultură/domenii fundamentale de ierarhizare/ramuri de știință/domenii de licență:

Științe sociale (doar domeniile de studii universitare de licență/specializarea drept sau psihologie) sau științe juridice sau științe sociale și politice (doar domeniul de studii universitare de licenţă/specializarea psihologie);
Științe economice (toate specializările);
Științe inginerești (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie) sau ştiinţe agricole şi silvice (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie);
Calculatoare/Informatică/informatică aplicată.

să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Ce trebuie să conțină dosarele pentru angajari in politie din sursă externă

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV;
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă și foaia matricolă/ suplimentul la diploma de licență şi/sau orice alte documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ. (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor (minim doi ani) şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5.  autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4); 
 6.  extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); 
 7. o fotografie color 9×12 cm; 
 8. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat (conform Anexei 7) care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative şi care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, necesar pentru angajari in politie;   
 9.  aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii; 
 10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).